Duke Yin
Duke Yin
2014年9月2日

鲁迅推崇白话文,乃至而后兴起的“白话文运动”,我认为其因有二:一是鲁迅做翻译多了看到国外文体的发展,对当时国内禁锢文体的改革诉求——虽则现在看来有些矫枉过正;二是当时“文化人”的文字语言与平民语言相去甚远,白话文无疑可以让更多民众参与学术,推进学潮。

错误解读白话文运动的人会认为,这单单是对文体的改革,文章需要写得更口语化,绝对不能出现古文体,不引经,不据典,否则就不是好文章。

虽然我承认文字“白化”是历史的必然,白话文对文学外的其他领域也多有裨益,但是不得不说,因为多数人的错误解读,白话运动也造成了中文语言的损失。非此即彼的选择方式让文言 古诗词歌赋突然变成了落后无用的表达方式,许多珍馐被人遗忘,当作毫无价值的旧时代抛诸脑后,后世再无幸一窥先人费尽心血创造的成熟语言体系,更无从改良升华。

其后,汉语言文字被简化变成如今的“简体字”,正体被称为略贬义的“繁体”,同样也是文化的损失,此处按下不表。

维基百科将“文言文”列为网站语言的一种,与简体中文,正体中文,英语,西班牙语,法语等并列,假如真把文言文当成一门语言,现在的我们岂非已经丢掉了祖宗的语言文字,看看现在所谓的各个名作家的“文学作品”,岂不是背祖忘宗的市井之言?所言所书,皆已不成体统!呜呼哀哉。

今日偶然得见一篇奇文,以不同文体翻译一段英文,虽为俗语村言难登大雅,在当下也足以体现古风魅力之所在,尽显古文字精炼但意境广博深远的优势所在。

现摘录如下:

English:

You say that you love rain,

but you open your umbrella when it rains…

You say that you love the sun,

but you find a shadow spot when the sun shines…

You say that you love the wind,

But you close your windows when wind blows…

This is why I am afraid;

You say that you love me too…

白话版:

你说你喜欢雨,但是下雨的时候你却撑开了伞;

你说你喜欢阳光,但当阳光播撒的时候,你却躲在阴凉之地;

你说你喜欢风,但清风扑面的时候,你却关上了窗户。

我害怕你对我也是如此之爱。

文艺版:

你说烟雨微芒,兰亭远望;

后来轻揽婆娑,深遮霓裳。

你说春光烂漫,绿袖红香;

后来内掩西楼,静立卿旁。

你说软风轻拂,醉卧思量;

后来紧掩门窗,漫帐成殇。

你说情丝柔肠,如何相忘;

我却眼波微转,兀自成霜。

诗经版:

子言慕雨,启伞避之。

子言好阳,寻荫拒之。

子言喜风,阖户离之。

子言偕老,吾所畏之。

离骚版:

君乐雨兮启伞枝,

君乐昼兮林蔽日,

君乐风兮栏帐起,

君乐吾兮吾心噬。

五言诗版:

恋雨偏打伞,爱阳却遮凉。

风来掩窗扉,叶公惊龙王。

片言只语短,相思缱倦长。

郎君说爱我,不敢细思量。

七言绝句版:

恋雨却怕绣衣湿,喜日偏向树下倚。

欲风总把绮窗关,叫奴如何心付伊。

七律压轴版:

江南三月雨微茫,罗伞叠烟湿幽香。

夏日微醺正可人,却傍佳木趁荫凉。

霜风清和更初霁,轻蹙蛾眉锁朱窗。

怜卿一片相思意,犹恐流年拆鸳鸯。
(摘录结束)

今时今日撰此文并非希望古风逆袭,只是希望先人文化遗产不要被时代吞噬,更多人去关注和研习古文,让这门发源于自家的“外语”不要就此沉沦,古人智慧不被遗忘,文化得以延续。

@

本作品采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)进行许可.